Ekodrom Estate
3. LIP U 18:00 – 5. LIP U 19:00

***scroll down for English***

Životna sila raste i pokreće u nama potencijal da se proširimo na raznim razinama kroz najvažniji odnos ~ odnos sa samim sobom, istražujući polaritete koji podržavaju našu kreaciju.

Ovo je vikend plesa, istraživanja ženskog i muškog principa, druženja uz vatru, bubnjanja, otpuštanja, opuštanja u ‘vrućim kupkama’ (hot tubs) pod zvjezdanim nebom, uživanje u zdravim vege obrocima i možda se još odmota pokoje iznenađenje.

Dodatak čaroliji je da smo zajedno smješteni na divnom imanju na vrhu brda okruženi šumom, voćnjakom i riječicom u blizini. Par dana čitavo brdo je samo naše:)

Kada govorim o ženskim i muškim energijama, pri tome ne mislim na spol. Svi mi imamo mješavinu muških i ženskih energija, a njihova ravnoteža unutar nas obično oblikuje i tonira sve naše odnose i životne kreacije.

Kako prepoznati koji princip dominira našim životom, gdje leži naša snaga i na čemu bi trebali još poraditi kako bi postali protočniji za skladne odnose?

Najizravniji način da si odgovorimo je upravo kroz utjelovljenje tih energija u nama.
Ženska i muška energija uvijek dolaze u paru i dizajnirane su da njeguju jedna drugu i time podržavaju stvaranje i rast. Kada ne poštujemo i zasjenimo jednu od njih, istovremeno druga energija pada iz prirodne ravnoteže, što se vrlo brzo manifestira u svijetu odnosa pod statusom ~ komplicirano.

Radionica otvara prostor da jasnije vidimo koja energija dominira našim životnim poljem i daje nam kreativne alate da osnažimo drugu stranu i vratimo se u podržavajuću ravnotežu. Utjelovljujući obje energije kroz pokret otvaramo se dubljem razumijevanju i prihvaćanju tko smo. Razumjevanjem i korištenjem principa muške i ženske energije prepoznajemo svoju snagu, otvaramo mogućnost da živimo svoj puni potencijal transformirajući postojeće odnose (bilo romantične, obiteljske, poslovne, financijske), počevši od sebe.

Naše istraživanje biti će podržano pokretom, dahom, vježbama, kreativnim izražajem kroz razne tehnike, istraživanjem nasljeđenih vjerovanja, šamanskim putovanjem, ceremonijom vatre, bubnjanjem, međusobnim povezivanjem unutar grupe, te prirodom koja nas okružuje i podržava svojom dinamikom.

Prethodno plesno iskustvo nije potrebno i svi su dobrodošli:)

Pošto imanje prima OGRANIČEN broj ljudi, naša grupa neće biti velika brojem ~ time stvaramo intimnu atmosferu i lijepu povezanost unutar grupe koja omogućuje da zaista zaronimo duboko i sočno u sebe.

Ukoliko vas zove ovakav način rada, MOLIM VAS DA REZERVIRATE SMJEŠTAJ KAKO BI OSIGURALI MJESTO NA RADIONICI, te ispunite prijavnicu na linku
https://forms.gle/BewDh9Gu9S5z1MpN9

TRAJANJE RADIONICE (2,5 dana)~
od petka 3.6., sa početkom u 18h
do nedjelje 5.6.2022., sa završetkom u 19h

MJESTO ~ Ekodrom Estate, Bukovica Utinjska, Vojnić
Imanje Ekodrom udaljeno je cca 1h od Zagreba u smjeru Plitvica.
Smješteni smo u divnim autentično uređenim drvenim kućama, od kojih svaka ima kuhinju, dnevni boravak, kupaonu sa toaletom i svoj vanjski ‘hot tube’.

Više info o imanju i smještaju
https://www.ekodrom-estate.com/
https://www.facebook.com/ekodromestate

CIJENA RETREATA – cijena ovisi o tipu ležaja
Jednokrevetna soba ( sa bračnim krevetom) – 2.330 kn
(popust 15% za dijeljenje bračnog kreveta)
Višekrevetna soba – 1.990 kn
Sofa na razvlačenje –1.890 kn

CIJENA UKLJUČUJE:
– smještaj s korištenjem hot tub-a
– program radionice (ples, meditacije, šamansko putovanje, bubnjanje i iscjeljivanje bubnjem)
– 3 obroka dnevno (doručak, ručak, večera) u vremenu trajanja radionice
– kava, čaj i sokovi dostupni kroz cijeli dan
– korištenje saune
– ako želite produžiti svoj boravak sa nedjelje na ponedjeljak (spavanje + večera) doplata iznosi 280 kn
REZERVACIJA SMJEŠTAJA ~ potrebno se prijaviti na [email protected]
nakon toga zaprimate podatke za uplatu akontacije u iznosu od 300 kn.

PRIJAVA ~ MOLIM POPUNITI ONLINE PRIJAVNICU (link ispod)
https://forms.gle/BewDh9Gu9S5z1MpN9

Nakon popunjenja online prijavnice, na mail zaprimate sve dodatne informacije o radionici.
INFO za dodatna pitanja na [email protected]
************************
o plesnoj metodi 5Ritmova
Mapa 5Ritmova ( Tečni, Stakato, Kaos, Lirski, Duboka tišina)
– nema zadanih koraka klasičnog plesa, nego nam daje smjernice za izražajnu kreativnost. Ritmovi su praktični, vrlo učinkoviti alat za rast kreativnog potencijala. Svaki ritam predstavlja aspekt ljudskog bića, kvalitetu energije koja nosi određena učenja kada se krećete s njom. Sastavljeni u nizu, ritmovi formiraju val energije koji vas vodi duboko kroz sebe, do rubova i odbacuje vas ravno u središte, ostavljajući vas živahnim i prizemljenim. Jednostavan su vodič za samoistraživanje kroz pokret koji nas vodi na putovanje kroz vlastitu unutrašnju divljinu.
************************************
Voditeljica radionice je Romana Soldo, certificirana učiteljica 5Ritmova i praktičarka core šamanizma.
“Traganje za izražajem koji me čini cjelovitom vodilo me kroz razne plesne škole, edukacije, meditativne i duhovne prakse. Susret sa ovom praksom naučio me kako da se maknem samoj sebi sa puta, na jednostavan i prirodan način kroz pokret, uvidim da je tijelo i vlastita energija ~ najbolji učitelj. U ovom radu želja mi je i namjera stvoriti prostor u kojem slušamo i čujemo što nam tijelo govori, na taj se način u vlastitom ritmu ponovo povezujemo sa sobom, postajemo spontani, autentični i prisutni za svoju istinu kakva god da ona bila.”

***ENGLISH***
The life force grows and triggers in us the potential to expand on various levels through the most important relationship ~ the relationship with ourselves, exploring the polarities that support our creation.
This is a weekend of dancing, exploring the feminine and masculine principles, hanging out by the fire, drumming, releasing, relaxing in hot tubs under the starry sky, enjoying healthy veggie meals, and maybe a few more surprises.
Adding to the magic is that we are housed together on a beautiful hilltop estate surrounded by woods, an orchard and a nearby river. For a couple of days, the whole hill is just ours.
Mentioning feminine and masculine energies, I don’t mean gender. We all have a mixture of masculine and feminine energies, and their balance within us usually shapes and tones all our relations and life creations.
How do we recognize which principle is dominate in our lives, where our strength lies and on what we need to work on to become more fluid and harmonious in our relations?
Feminine and masculine energies always come in pairs and are designed to nurture each other and thus support creation and growth. When we disrespect and overshadow one of them, the other energy falls out of natural balance, which manifests itself very quickly in the world of relationships under the status ~ complicated.
This workshop is opening space to see more clearly which energy dominates our field of life and gives us creative tools to strengthen the other side and return to a supportive balance. Embodying both energies through movement, we open ourselves to a deeper understanding and acceptance of who we are. By understanding and using the principles of male and female energy we recognize our strength, we open the possibility to live our full potential by transforming existing relationships (romantic, family, business, financial), starting with ourselves.
Our research will be supported by movement, breath, exercise, creative expression through various techniques, exploration of inherited beliefs, shamanic travel, fire ceremony, drumming, interconnection within the group, and the nature that surrounds and supports us with its dynamics.
No previous dance experience is required and everyone is welcome 🙂
Ekodrom Estate can accomodate only LIMITED number of people, so our group will not be large ~ this enhance an intimate atmosphere and interconnectedness that allows us to really dive deep into ourselves.
If you want to join our journey, PLEASE BOOK ACCOMMODATION IN ORDER TO PROVIDE A PLACE IN THE WORKSHOP!
WORKSHOP DURATION (2.5 days) ~
from Friday 3.6., starting at 6PM
until Sunday, June 5, 2022, ending at 6PM
PLACE ~ Ekodrom Estate, Bukovica Utinjska, Vojnić
The Ekodrom estate is about 1 hour away from Zagreb in the direction of Plitvice national park.
We are located in beautiful authentically decorated wooden houses, each house has a kitchen, living room, bathroom with toilet and its own outdoor ‘hot tube’.
More information about the property and accommodation

Ekodrom Estate


https://www.facebook.com/ekodromestate
RETREAT PRICE – the price depends on the type of bed
Single room (with double bed) – 310 euro
(15% discount for sharing a double bed)
Twin room with single beds – 265 euro
Sofa bed – 252 euro
PRICE INCLUDES:
– accommodation with hot tub
– workshop program (dance, meditation, shamanic journey, drumming and drum healing)
– 3 meals a day (breakfast, lunch, dinner) during the workshop
– coffee, tea and juices available throughout the day
– use of sauna
– if you want to extend your stay on Sunday to Monday (sleep + evening) surcharge is 38 euro
ACCOMMODATION RESERVATION ~ it is necessary to register at [email protected]
after registration, you will receive data for the advance payment in the amount of 40 euro.
RETREAT REGISTRATION ~
PLEASE COMPLETE THE ONLINE APPLICATION FORM (link below)
https://forms.gle/BewDh9Gu9S5z1MpN9
After filling in the online applications, you will receive all additional information about the workshop by e-mail.
INFO for additional questions at ~ [email protected]
***********************
Map of 5Rhythms (Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical, Stillness)
– there are no given steps of classical dance, only guidelines for expressive creativity. Rhythms are practical, very effective tools for growing creative potential. Each rhythm represents an aspect of the human being, the quality of energy that carries a particular teaching when moving with it. Composed together, the rhythms form a wave of energy that takes you on inner journey, to the flow and ebb and straight back to your core, leaving you grounded with a sense of vibrant aliveness. The rhythms are simple guide to self-exploration through the movement that takes you on a journey through your own inner wilderness.
*************************************
The workshop is led by Romana Soldo, a certified 5Rhythms teacher and core shamanism practitioner.
“On my voyage of self-discovery I’ve journeyed through various dance schools and spiritual practices, until I’ve landed home in my body seduced by the Rhythms. Surrendering to this simple movement meditation, always teaches me how to move myself out of my way, realising that my body and my energy are the most profound teachers.
Deepening my language to know myself, this practice became my direct dialogue to this force that is moving all living things. Inspired by this work, I endeavour to create safe space for others to remember themselves back into the body, and in that way to become more spontaneous, heartful and present human beings.”