Art: Cameron Gray / ParableVisions.com

Jeste li znali da, kada kritizirate, ogovarate nekog iza leđa, na sebe preuzimate lošu karmu onoga kome to činite? Tko bi na svojim leđima, osim svog tereta, htio nositi i teret tuđe karme?

atma.hr – 52
Stoga, kada sljedeći put krenete kritizirati nekoga, sjetite se ovih nekoliko vrijednih citata iz Veda koji nam govore o prirodi kritiziranja i kako ono utječe na našu karmu…

akrosaparivadabhyam vihimsanty abudha budhan vakta papam upadatte ksamamano vimucyate

“Neznalica nastoji nauditi mudrome svojom zlobom, a čineći to, on na sebe preuzima teret grijeha mudroga, kojeg je mudar čovjek odbacio oprostivši neznalici.” (Vidura govori Dhritarastri: Mahabharata, Udyoga-parva 34.74)

akrusyamano nakrosen manyur eva titiksitah akrostaram nirdahati sukrtam casya vindati

“Osoba koju kritiziraju ne treba kritizirati natrag u znak odmazde jer će bol koju je osjetila primanjem kritike sama pojesti kritičara i poništiti rezultate njegovih dobrih djela.” (Dattatreya govori Saddhyama: Mahabharata, Udyoga parva 36.5)

atma.hr – 52
sammanad brahmano nityam udvijeta visad iva amrtasyeva cakanksed avamanasya sarvada
sukham hy avamatah sete sukham ca pratibudhyate sukham carati loke ‘sminn avamanta vinasyati

“Tijekom svog života, brahmana treba materijalni prestiž smatrati otrovom, a sramotu poput nektara. Ako se netko nauči tolerirati sramotu, njegova će se uznemirenost povući i sretno će spavati, sretno se probuditi i sretno se kretati. Osoba koja ga vrijeđa, zbog svog grijeha, postat će žalosna, a njezina će sreća nestati u ovom i sljedećem životu.” (Manu-samhita 2.162-163.)

pratyaksam gunavadi yah paroksam tu vinindakah sa manavah svaval loke nastalokaparayanah

“Onaj tko nekoga hvali u njegovoj prisutnosti, ali ga kritizira iza leđa, nije bolji od psa. Njegove šanse da se uzdigne do viših planeta u ovom životu su potpuno iščezle.” (Bhishma govori Yudhisthiri: Mahabharata, Santi parva 115.11)

BHAGAVAD GITA

arusyan krusyamanasya sukrtam nama vindati duskrtam catmano marsi rusyaty evapamarsiti vai

“Onaj tko ostaje tolerantan i ne postane ljut zasigurno preuzima na sebe dobru karmu onoga tko ga kritizira, a njegovi grijesi (loša karma) prenose se na ljutitoga.” (Bhisma govori Yudhisthiri: Mahabharata santi-parva 115.3)

para-svabhava-karmani yah prasamsati nindati sa asu bhrasyate svarthad asaty abhinivesatah

“Onaj tko se upušta u slavljenje ili kritiziranje nečijih materijalnih odlika ili ponašanja vrlo će brzo zastraniti od puta koji je u njegovom najboljem interesu, zaplićući se u iluzorne dualnosti ovog svijeta.” (Krishna govori Uddhavi: Srimad Bhagavatam 11.28.2)

Lektorirala: Ana Čolić
Magistra engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti
Stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik
excella.hr