Artwork by Daniel B. Holeman

atma.hr – 52
Što je duhovna snaga? Duhovna snaga je, u osnovi, buđenje duše. Duša je dio Boga, koji je svemoćan. Duhovna snaga je istinska sposobnost nadilaženja iluzije i distrakcija koje stvara maya (sanskritski pojam za iluzornost materijalnog postojanja). Duhovna snaga nas štiti od grešnog djelovanja i egoističnih aktivnosti. Duhovna snaga je snaga Boga i ona je u suštini Njegova milost.

daivi hy esa guna-mayi
mama maya duratyaya

“Ovu Moju božansku energiju, koja se sastoji od tri gune materijalne prirode, teško je nadići. Ali oni koji su se predali Meni mogu je lako nadići.” Bhagavad-gita 7.14

“Svevišnja Božanska Osoba ima bezbrojne energije i sve te energije su božanske. Iako su živa bića dio Gospodinovih energija i stoga su božanska, zbog dodira s materijalnom energijom njihova izvorna viša moć je prekrivena. Onaj tko je tako prekriven materijalnom energijom ne može nadići njen utjecaj. I materijalna i duhovna priroda su vječne jer su emanacije Svevišnje Božanske Osobe. Živa bića pripadaju Gospodinovoj vječnoj višoj prirodi, ali pošto su zagađena nižom prirodom, materijom, njihova iluzija je također vječna. Uslovljena duša se zato naziva nitya-baddha ili vječno uslovljena. Nitko ne može utvrditi kada je postala uslovljena u određenom trenutku materijalne povijesti. Zbog toga se teško može osloboditi okova materijalne prirode, iako je materijalna priroda niža energija, jer materijalnom energijom upravlja vrhovna volja, koju živo biće ne može nadići. Niža, materijalna priroda je ovdje definirana kao božanska zato što je povezana s božanskim i zato što djeluje po božanskoj volji. Iako je niža energija, materijalna priroda pod kontrolom božanske volje djeluje čudesno u stvaranju i uništavanju kozmičke manifestacije. Vede to potvrđuju na slijedeći način: mayam tu prakrtim vidyan mayinam tu mahecvaram. “Iako je maya (iluzija) nestvarna ili privremena, iza maye stoji vrhunski mađioničar, Božanska Osoba, koja je Mahešvara, vrhovni upravitelj.” (Svetasvatara Upanisada 4.10)” A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Materijalna energija je vrlo jaka. Maya je vrlo jaka. Ali nam Bog, kao Krišna u Bhagavad-giti, govori da onaj tko Mu se preda, vrlo je lako može nadići. Stoga je duhovna snaga, zapravo, milost Boga. A kako prilazimo toj milosti? Družeći se s Bogom – kroz Njegovo ime, kroz ljude koji ga predano služe i sami kroz božansko služenje.

atma.hr – 39

atma.hr – 39