Nakon što je s vodom ispunio pola svemira, Garbhodakashayi-Vishnu je napravio tamo Svoje prebivalište, i u drugoj polovini svemira ispoljio četrnaest svjetova. Kozmička kreacija, grubo promatrajući, dijeli se na tri svijeta: više, niže i srednje plane-tarne sustave, a zatim se proširuje u kozmos od četrnaest planetarnih sustava.

Prema Vedama postoje tri podjele materijalnih sfera:

 1. Urdhva-loka ili Svargaloka (najviši planeti)
 2. Madhya-loka ili Martyaloka (srednji planeti)
 3. Adho-loka ili Patalaloka (niži planeti)

Iznad urdhva-loka planeta, što znači iznad Brahmaloke, materijalni su prekrivači svemira, a iznad toga je duhovno nebo, koje je prostorno neograničeno i koje sadržava neizmjerne samoobasjane planete Vaikunthe. Dakle, postoje tri planetarna sustava, naime niži svjetovi, srednji i viši svjetovi. Ljudska bića na Zemlji smještena su na početku srednjih svjetova, ali živa bića kao što su Brahma i njegovi sunarodnjaci žive u višim svjetovima od kojih je najviša Satyaloka. Popis četrnaest svijetova nalazi se u Shrimad-Bhagavatamu.

tri-materijalne-sfere

Viši planetarni sustavi

 1. Satya ili Satyaloka
 2. Tapah ili Tapaloka
 3. Jana ili Janaloka
 4. Mahah ili Maharloka
 5. Svah ili Svarloka
 6. Bhuvah ili Bhuvarloka
 7. Bhu ili Bhurloka

Bhu, Bhuvah i Svah sustavi nazivaju se Svargaloka ili viši planetarni sustavi. Na planetarnim sustavima Bhu i Bhuvah žive bića u guni strasti (rajas). Svah ili Svarloka su rajski planeti. Iznad Svargaloka ili viših planetarnih sustava nalazi se vishva-nabhim ili pupak svemira (Crna rupa). Na Mahah, Jana, Tapah i Satya sustavima žive bića u guni vrline (sattva). Ovi sustavi nazivaju se Martyaloka ili najviši planetarni sustavi u ovom svemiru. Satya ili Satyaloka planetarni sustav predstavlja sam vrh svemira.

Niži planetarni sustavi

 1. Atalaloka
 2. Vitalaluka
 3. Sutalaloka
 4. Talatalaloka
 5. Mahatalaloka
 6. Rasatakiloka
 7. Patalaloka

Niži planetarni sustavi kao cjelina nazivaju se Patalaloka. Na njima žive bića u guni tame (tamas).

Čitav svemir poznat je kao Triloka budući da se dijeli na tri dijela (najviši, viši i niži).

U svemiru postoji četrnaest podjela planetarnih sustava. Njihov položaj računa se od planetarnog sustava Zemlje koji se naziva Bhurloka, iznad Bhurloke nalazi se Bhuvarloka, a najviši planetarni sustav naziva se Satyaloka. Ovo su sedam viših loka ili planetarnih sustava. Na sličan način, postoji sedam nižih planetarnih sustava koje smo naveli gore. Svi ovi planetarni sustavi rasprostiru se po čitavom svemiru koji zauzima prostor od 9.000.000.000 kvadratnih kilometara.

Mjesec se nalazi u trećem sloju viših planetarnih sustava, a iz Petog pjevanja Shrimad-Bhagavatama saznajemo o udaljenosti različitih planeta raštrkanih u ogromnom materijalnom svijetu. Postoje bezbrojni svemiri izvan ovog u kojem se nalazimo i svi oni zauzimaju samo beznačajan dio duhovnog svijeta koji je opisan kao sanatana Brahmaloka.

U materijalnom svijetu planetarni sustavi grupirani su u tri sfere po imenu triloka, ili Svarga, Martya i Patala, a one čine samo jednu četvrtinu ukupne energije sandhini. Izvan njih postoji duhovni svijet, gdje planeti Vaikunthe postoje izvan omotača sedam materijalnih slojeva. Ni u jednom od planetarnih sustava triloka ne možemo iskusiti stupanj besmrtnosti, potpunog znanja, sreće i blaženstva. Tri viša planetarna sustava nazivaju se planeti sattvika jer pružaju mogućnost za dug životni vijek i relativnu slobodu od bolesti i starosti kao i osjećaja straha. Veliki mudraci i sveti ljudi stječu unaprijeđenje na planete koji se nalaze izvan viših planeta po imenu Maharloka. Međutim, ovo isto tako nije područje gdje je odsutan strah jer se na kraju kalpe Maharloka uništava i stanovnici se moraju prebaciti na još više planete. Pa ipak na tim planetima nitko nije otporan na smrt. Životni vijek znatno je duži, znanje obimnije, a osjećaj sreće i blaženstva mnogo veći. Ipak, prava besmrtnost, neustrašivost i oslobođenje od starosti, bolesti i ostalog moguće je samo izvan materijalnih sfera. Sve se ovo nalazi izvan materijalnih omotača (adhayi murdhashu).