“Načela istine su sedam; Onaj koji zna sedam, posjeduje magični ključ pred čijim se dodirom sva vrata otvaraju”. Svaki od sedam koraka podiže razinu vibracija i kretanja.

atma.hr – 52
1. Načelo mentalizma

“Sve je svijest; svemir je duhovan”

Mentalizam je teorija da se sve pojave u fizičkom i duhovnom svijetu mogu objasniti jedino pomoću kreativnog uma koji te pojave objašnjava. Ništa ne postoji u fizičkom svijetu što ne podliježe ovom načelu. Cijeli je Svemir kreiran iz božanske misli. Materija je duh veće gustoće. Sve je Energija. Svojim mislima možemo djelovati u fizičkom svijetu. Ukoliko to ne činimo ili ne vjerujemo u to, netko drugi to čini umjesto nas.

2. Načelo identičnosti

“Kako gore tako i dolje”

Ovo načelo znači da će se sve misli i sve slike koje imamo u svom svjesnom i podsvjesnom umu, zrcalno manifestirati u vanjskim okolnostima. Vanjski svijet je zrcalni odraz našeg unutarnjeg svijeta. Ovo načelo vrijedi i za dobre i za loše misli. Kako se penjemo po piramidi svijesti, vrijeme potrebno za manifestaciju sve je kraće i kraće, kako se baza piramide smanjuje prema vrhu.

Isto tako, promatranjem pojava u Svemiru možemo predvidjeti ponašanje pojava u čovjeku i obratno.

atma.hr – 52
3. Načelo vibracija

“Ništa ne miruje; Sve se giba; Sve vibrira”

Ovo načelo objašnjava različitost pojavnosti materije i duha. Od čistog duha na vrhu prema najgušćoj materiji na dnu, postoji kontinuitet različitih stupnjeva vibracije. Svaki atom i molekula vibrira određenim kretanjima, brzinama, vibracijama i frekvencijama. Kombinacija tih frekvencija određuje formu objekata, fizičkih i metafizičkih. Svaki atom je minijaturni svemir (“Kako gore tako i dolje”) koji se giba i vibrira. Na Putu duhovnosti težimo da te vibracije kreiramo iz vlastitog Višeg bića, umjesto iz nižeg. Svaki od sedam koraka podiže razinu vibracija i kretanja.

4. Načelo dualnosti

“Sve ima polove; Sve ima par i sve ima suprotnost; Suprotnosti su identične u suštini, ali se razlikuju po stupnjevima.”

Uzmimo za primjer toplinu i hladnoću. Energija je ista, samo je razlika u stupnjevima. Ako pogledamo na termometar, gdje završava toplina i počinje hladnoća? Ista je stvar s materijom i duhom. Izvor energije je isti, ali je razlika u finoći tj gustoći. Smrznimo vodu i ona postaje led, zagrijmo ju i ona postaje para. Ista Energija, samo različitih stupnjeva.

Značaj ovog načela posebno se očituje u razumijevanju da je moguće transformirati i promijeniti vibracije svega, od jedne krajnosti prema drugoj. Tom transformacijom mijenja se i smjer toka Energije. Jedna transformacija privlači Energiju, druga ju odašilje. To je prava alkemija. Transformacija osnovnih utisaka, misli, emocija koje dobivamo na našim nižim razinama u duhovno zlato i Energiju. Sve što trebamo napraviti jest da vlastitu svijest polariziramo na drugi, viši način. Biće koje je uvjetovano osjećajima, polarizira se u umu. Ono koje je identificirano sa umom, polarizira se u duhovnosti. Biće koje se spojilo sa duhovnošću, polarizira se u svjesnosti o jedinstvu. Biće koje se osvijestilo u jedinstvu, polarizira se u Boga. Sve različiti stupnjevi iste stvari.

atma.hr – 52
5. Načelo muško/ženskih principa

“U svemu postoji muški i ženski princip; Taj se princip očituje na svim poljima”

Ovo se načelo može shvatiti i kao načelo dualnosti u sebi. U fizičkom obliku tijela su muška ili ženska ali je duša bespolna, odnosno posjeduje i muška i ženska obilježja. Svako ima lijevu i desnu stranu mozga. Bog Otac i Majka Zemlja.

Ključno je za rad sa ovim načelom postići ravnotežu i spajanje. Put spajanja dovođenjem u ravnotežu muške i ženske principe u sebi, božanske i zemaljske aspekte. Balansiranje svoja tri uma, četiri tijela, sedam čakri. Ravnoteža duše i ega. To se postiže nadilaženjem “negativnog” ega i njegovo dovođenje u odnos ravnoteže sa dušom, gdje se on brine za fizičko tijelo a ne za kompletan život. “Zvijer mora biti ukroćena i vuk preobražen u psa čuvara”.

6. Načelo ritma

“Sve teče, unutra i van; Sve ima svoje plime i oseke; Sve se diže i spušta, Mjera otklona lijevo je mjera otklona na desno; Ritam se kompenzira”

Ovo načelo se ne može izbjeći ili ga se ne može zaustaviti, ali se može postati neovisan o njemu. Umjesto da on utječe na nas, mi ga možemo koristiti. U kombinaciji sa prethodnim načelima, možemo se polarizacijom dovesti u centar i neutralizirati sile koje bi nas gurnule u drugu krajnost. O tome govori Gurđijev u svom Zakonu broja Sedam.

Rad sa ovim načelom najbolje je objašnjen kao postizanje balansa, ravnoteže, “ravnodušnosti”, neutralnosti, bez obzira da li je netko “na dobitku ili gubitku” jer shvaća načelo dualnosti. Da li smo na emocionalnom toboganu smrti ili smo u ravnoteži ovisi isključivo o stanju naše svijesti tj. polarizaciji vlastitog uma. Sva patnja proizlazi iz identifikacije sa nekim ili nečim ili proizlazi iz percepcije, odnosno gledišta.

atma.hr – 52
7. Načelo uzroka i posljedice

“Svaki uzrok ima posljedicu; Svaka posljedica ima uzrok; Sve se događa u skladu s načelima; Slučajnost je samo kad se ne može prepoznati uzrok; Postoje mnoga polja uzročno posljedične povezanosti, ali ništa ne može izbjeći ovo načelo”

Umjetnost rada sa ovim načelom je izdizanje iz uobičajenog polja uzroka i posljedica. To se postiže uzdizanjem stanja svijesti, iz svijesti žrtve u svijest gospodara. Iz Generalnog Zakona u Zakon Izuzetka (Gurđijev). Prosječna bića su uglavnom posljedice, ne uzroci. I zato su žrtve misli, raspoloženja, osjećaja, želja, nižeg jastva i ostalih bezbrojnih uzroka. Majstori se uzdižu i na svakoj novoj razini svijesti sve su više uzrok a sve manje posljedica.

Ključna stvar za početak je postati gospodarom vlastitog uma, pa zatim gospodarom vlastitih osjećaja i želja i zaključno gospodariti vlastitim tijelom i akcijama. Misli, osjećaji i djelovanja trebaju služiti višim načelima višeg Ja a ne nižim. Kad se to postigne, duša više nema razloga ostati u ovoj “školici”, osim kao pomoć braći i sestrama koji još uvijek uče te lekcije. Budi uzrok, budi gospodar, budi kreator zajedno sa božanskim, i tada ćeš se koristiti ovom načelom, umjesto da se ono koristi tobom. Ako nisi gospodar, onda si žrtva.