SOMATIKA

Somatika je praksa u tijelu, s tijelom i kroz tijelo, u trenutku, u pokretu.

Somatika promatra pojedinca kao funkcionalnu jedinicu, sa svim aspektima koji djeluju i utječu na ostale. Čimbenik ujedinjenja je to što se na pojedinca gleda kao na funkcionalnu cjelinu. U ovom pristupu fokus studije je u pokretu i kroz pokret.

Život se odvija u pokretu. Kad prestane kretanje, prestane i život. To omogućuje svim našim iskustvima da postanu alat za buđenje i svijest o sebi, našim odnosima i našem okruženju.

IMPROVIZACIJA I ISTRAŽIVANJE POKRETA

Srce improvizacije je bivanje i stvaranje u trenutku. Ovaj način rada istražuje taj proces kroz ples, pokret, glas i izgovorenu riječ. Rad se odvija kroz solo izvedbe, duete, trija i veće grupne konfiguracije.

MUSHIN WU WEI… ONKRAJ IMPROVIZACIJE

Mushin je japanski izraz koji znači bez uma, u smislu bez razmišljanja. Koristim ovaj izraz da naznačim kretanje iz svjesnog uma; redatelj, kritičar, sudac… stanje unaprijed stvorene misli i dopuštanje da se pojavi tijek fizičke radnje bivanja u trenutku, u tijelu!

Wu Wei je taoistički koncept koji ističe da treba prestati pokušavati i umjesto toga slušati glas tkiva, mišića, kostiju, organa i daha. Dopuštati tijelu da nam govori što da radimo. Biti s onim što je bez ljudskog konstrukta. To je Wu Wei.

Ovi elementi – somatika, improvizacija, istraživanje pokreta i Mushin Wu Wei… istražuju se u pokretu i kroz pokret, onkraj improvizacije. Svaki od elemenata utječe na ostale, u interakciji je i stapa se s drugim elementima.

AUTOR/UČITELJ:

Gary Hoffman Soto ima iza sebe preko 50 godina proučavanja, prakse, podučavanja i izvođenja u umjetnosti/umijeću pokreta, plesu i borilačkim vještinama. Predavao je i nastupao u 21 zemlji diljem Europe, Azije, Australije, Novog Zelanda i Amerike. Bio je povezan s Annom Halprin 45 godina, uključujući kroz San Francisco Dancers’ Workshop i Tamalpa Institute.

ORGANIZATORI:

Udruga Ars.Polis – Anke Butorac 9, 52440 Poreč, Hrvatska, OIB (PDV): 80097360122

– nevladina, neprofitna organizacija koja potiče umijeće življenja, promiče zajedništvo i solidarnost među ljudima, kao i razumijevanje i suosjećanje za sva bića, redefinira duhovnost kao “ljubav prema sebi, drugima i planetu” i razvija osjećaj svetosti Zemlje, prirode i prirodnih ciklusa, svetosti života…

Predsjednica, Jana Žufić, e-mail: [email protected], telefon: +(385) 91 1860 514

Somatic and Expressive Arts International – 7250 Redwood Boulevard, Novato, California 94945, SAD

– neprofitna organizacija oslobođena poreza 501(c)(3), usmjerena na pružanje najsuvremenije, inovativne tjelesno orijentirane psihoterapije i osiguravanje edukacija o iscjeljivanju trauma stanovništvu izranjavanog Balkana i sličnih regija.

Direktorica, Tatjana Bushana Kaurinović, e-mail: [email protected], telefon: +(415) 425 5015

RASPORED:

30.9. do 2.10.2022.

Petak: 10.00-13.00 i 15.00-18.00 sati

Subota: 10.00-13.00 i 15.00-18.00 sati

Nedjelja: 10.00-13.00 i 15.00-18.00 sati

LOKACIJA:

Mediteranski plesni centar – Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, Hrvatska

https://goo.gl/maps/R874D63Sgu4Na5gS7

CIJENE:

Puna cijena: 1350 kn

Snižena cijena: 1015 kn, za prijave i uplate do 9. rujna

Radna cijena: 675 kn (4-5 mjesta u timu, POPUNJENO, LISTA ČEKANJA!)

Popust dobrodošlice: 75 kn za svaku novu* osobu koju dovedeš (oboje plaćate manje)

* Nova znači ‘nova na našim radionicama’ 🙂

PRIJEVOD:

Biti će osiguran prijevod s engleskog na hrvatski jezik, kada je to moguće (bez usporavanja procesa), ILI s hrvatskog na engleski, u slučaju dijeljenja ili pitanja od strane sudionika.

REZERVIRAJ SVOJE MJESTO: https://forms.gle/2vtu3iSMQZek6p1u6

GRUPNI SMJEŠTAJ NA RASPOLAGANJU U OBLIŽNJIM VILAMA (VIŠE INFORMACIJA USKORO)

ENGLISH VERSION

SOMATICS

Somatics is a practice in, with and through the body, in the moment, in movement.

Somatics looks at the individual as a functioning unit with all aspects impacting and influencing the others. The uniting factor is that the individual is looked at as a functioning whole. In this approach the focus of the study is in and through movement.

Life unfolds in movement. When movement stops so does life. This allows all our experiences to become vehicles to wake up and be more aware of ourselves, our relationships and our environment.

IMPROVISATION AND MOVEMENT EXPLORATION

To be, and to create in the moment, is the heart of Improvisation. This work explores that process through dance, movement, voice and spoken word. The work unfolds through solo, duets, trios and larger group configurations.

MUSHIN WU WEI…BEYOND IMPROVISATION

MuShin is a Japanese term meaning no mind, as in no thinking mind. I am using the term to signify moving from the conscious mind; the director, the critic, the judge…a state of preconceived thought, and letting emerge the flow of physical action of being in the moment, in the body!

Wu Wei, is a Taoist concept, points out to stop trying and instead listen to the voice of the tissue, muscles, bones, organs and breath. Allowing the body mind to tell us what to do. To be with what is without human construct. This is Wu Wei.

These three subjects, Somatics, Improvisation and Movement Explorations, and MuShin Wu Wei…Beyond Improvisation are explored in and through movement. Each influences, interacts and blends with the others.

AUTHOR/TEACHER:

Gary Hoffman Soto has over 50 years studying, practicing, teaching and performing in the movement arts, dance and the martial arts. He has taught and performed in 21 countries throughout Europe, Asia, Australia, New Zealand and the Americas. He was associated with Anna Halprin for 45 years, including the San Francisco Dancers’ Workshop and Tamalpa Institute.

ORGANIZERS:

Udruga Ars.Polis – Anke Butorac 9, 52440 Poreč, Croatia, OIB (VAT): 80097360122

– a non-governmental non-profit organization facilitating the art of living, promoting community and solidarity among people, as well as understanding and compassion for all beings, re-defining spirituality as “love of self, other and the planet” and fostering a sense of sanctity of the Earth, nature and natural cycles, the sanctity of Life…

CEO, Jana Žufić, e-mail: [email protected], phone: +(385) 91 1860 514

Somatic and Expressive Arts International – 7250 Redwood Boulevard, Novato, California 94945, USA

– a Tax exempt 501(c)(3) non-profit organization focused on bringing cutting edge body based psychotherapies and trauma healing education to the population of the troubled Balkans and similar regions.

CEO, Tatjana Bushana Kaurinović, e-mail: [email protected], phone: +(415) 425 5015

TIME SCHEDULE:

Friday: 10:00-13:00 and 15:00-18:00

Saturday: 10:00-13:00 and 15:00-18:00

Sunday: 10:00-13:00 and 15:00-18:00

LOCATION:

Mediterranean Dance Center – Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, Croatia

https://goo.gl/maps/R874D63Sgu4Na5gS7

PRICES:

Full-price: 180 €

Early bird price: 135 €, for applications and payments until September 9th

Working price: 90 € (4-5 spots available in the team, FULL, WAITING LIST!)

Welcome discount: 10 € for each new* person you bring (both pay less)

* New means ‘new to our workshops ‘ 🙂

TRANSLATION:

Translation from English to Croatian language will be provided, when possible (without slowing down the process), OR from Croatian to English, in case of sharing or questions from participants.

BOOK YOUR PLACE: https://forms.gle/2vtu3iSMQZek6p1u6

GROUP ACCOMMODATION AVAILABLE IN NEARBY VILLAS (MORE INFO SOON)